วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

โครงการ / กิจกรรม ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมึคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบ
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
- กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
- กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
- วิถีพุทธ
- กิจกรรมลูกเสือ
- การอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
2. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
3. โครงการส่งเสริมวินัยนักเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนมีความประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
- ออมทรัพย์ในโรงเรียน
- รีไซเคิลขยะ
- กิจกรรมการประหยัดน้ำ-ไฟ
- นิยมความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียนมีความเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และไม่เห็นแก่ตัว
- พี่ช่วยน้อง
- เพื่อนช่วยเพื่อน
- บำเพ็ญประโยชน์
- กิจกรรมหมู่สี
- เขตรับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต
- ของหายได้คืน
- ธนาคารความดี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที
- กิจกรรมการประกวดมารยาทดีเด่น
- การประกวดเรียงความเกี่ยวกับความกตัญญู
- กิจกรรมไหว้ครู
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
- ธนาคารความดี - บำเพ็ญประโยชน์
- ตาวิเศษ ทิ้งของให้เป็นที่ - โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
- กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ผู้เรียนมีทักษะการคิดสังเคราะห์
- กิจกรรมโครงงานแบบบูรณาการทุกรายวิชา
- กิจกรรมวิเคราะห์ข่าวสถานการณ์ต่างๆ
- กิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิดของผู้เรียน
เพื่อให้ได้เหตุผลและการตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ปัญหา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและไตร่ตรอง
- กิจกรรมการ ประกวดแข่งขัน
- กิจกรรมการจัดนิทรรศการ
- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
- โครงการประกวดผลงานนักเรียน
- การแข่งขันทักษะวิชาการมาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
1. โครงการพัฒนาทักษะวิชาการ
- เยาวชนคนเก่ง
- ภาษาไทยวันละคำ
- นักเขียนรุ่นเยาว์
- วางทุกงานอ่านทุกคน
- มุมเสริมปัญญา
- คลินิกการเรียน
- คณิตคิดสนุก
- ค่ายวิทยาศาสตร์
- ดูหนังฟังเพลง (ภาษาอังกฤษ)
- มัคคุเทศก์น้อย
2. โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล
3. วิจัยในชั้นเรียน
4. สอนซ่อมเสริม
5. การผลิตสื่อเสริมการเรียนรู้
6. โครงการ IT

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
- โครงการส่งเสริมการอ่าน
- โครงการสำรวจและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่น
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้
- กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน
- สืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น
- โครงการศึกษานอกห้องเรียน
- โครงการรักการอ่าน
มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ผู้เรียนสามารถวางแผน ทำงานตามลำดับขั้นตอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการทำงานเป็นทีม
- กิจกรรมการทำโครงงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ผู้เรียนรักการทำงานสามารถปรับตัวและทำงานเป็นทีม
- โครงการสนับสนุนส่งเสริมการนำเสนอผลงานผู้เรียน
- โครงงาน
- นิทรรศการ
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ผู้เรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมประกวดผลงานเป็นทีม
- กิจกรรมชมรมต่างๆ


มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีสุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 ผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
- โครงการตรวจสุขภาพ
- โครงการส่งเสริมสุขภาพ
- โครงการอาหารกลางวัน
- กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย
- การให้ความรู้ด้านการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ผู้เรียนร่าเริงแจ่มใสมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น
- กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
- กีฬาภายใน
- กิจกรรมวันเด็ก
- การประกวดนักเรียนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 10.3 ผู้เรียนรู้จักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดอุบัติภัย
- ออกกำลังสร้างสุขภาพ
- โครงการส่งเสริมสุขภาพ
- ขับขี่ปลอดภัย
- อบรมจราจร
ตัวบ่งชี้ที่ 10.4 ผู้เรียนไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา
- โครงการ To Be number one
- แบบรายงานต่อต้านยาเสพติด
- ค่ายจริยธรรม
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


มาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
- กิจกรรมชมรม
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมทักษะด้านศิลปะ
- กิจกรรมการแสดงศิลปะ
ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี/นาฏศิลป์
- กิจกรรมชมรม
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมทักษะด้านดนตรีและนาฏศิลป์
- กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์
- กิจกรรมจัดนิทรรศการภาพถ่าย
ตัวบ่งชี้ที่ 12.3 ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ
- กิจกรรมชมรม
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมทักษะด้านกีฬา/นันทนาการ
- กิจกรรมการเล่นกีฬา/นันทนาการ
- โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา/นันทนาการ
- กิจกรรมจัดนิทรรศการภาพถ่าย
ตัวบ่งชี้ที่ 12.4 ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดี
งามของท้องถิ่นและของไทย
- กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นและของไทย
- กิจกรรมจัดนิทรรศการภาพถ่าย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผู้บริหาร
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 13.1 สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหาร และระบบการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
- การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
- การจัดประชุม
- การจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- การจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 13.2 สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์
- โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา
- การจัดทำรายงานผลการประเมินโครงการ
ตัวบ่งชี้ที่ 13.3 สถานศึกษามีการบริหารโดยใช้หลักการ มีส่วนร่วมและมีการตรวจสอบ ถ่วงดุล
- การจัดประชุม
- การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
- โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- การจัดทำรายงานผลการควบคุมและตรวจสอบภายในสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 13.4 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามกฎกระทรวง
- การจัดทำแผนการนิเทศ
- การประชุม
- การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
- การจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 สถานศึกษามีระบบและกลไกการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
- กำหนดนโยบาย
- ประชุมผู้ปกครอง
- การจัดทำระเบียบ/ข้อบังคับของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 14.2 สถานศึกษามีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
ในการพัฒนาการศึกษา
- การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์
- การสร้างและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
- การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- แผนการวิเคราะห์สภาพผู้เรียน
- แผนการจัดการเรียนรู้
- การนิเทศการสอน
- การวิจัยในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- ห้องปฏิบัติการภาษา
- ห้องวิทยาศาสตร์
- ห้องคอมพิวเตอร์
- โครงการพัฒนาบุคลากร
- โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- โครงการจัดทำแผนการเรียนรู้
- โครงการพัฒนาบุคลากร
- การส่งเสริมการจัดทำโครงงาน
- โครงการจัดหา จัดทำ สื่อนวัตกรรม
- การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน - โครงการ ICT
ตัวบ่งชี้ที่ 18.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- สภานักเรียน
- แผนการวิเคราะห์สภาพผู้เรียน
- โครงการวิจัยในชั้นเรียน
- โครงการ ICT
- การจัดการเรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น
- โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
- โครงการผลิตสื่อ/นวัตกรรม
- โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
- โครงการติดตามประเมินผลและพัฒนาการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
มาตรฐานที่ 20 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 20.1 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการทำงาน
- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 20.2 ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มและวิสัยทัศน์
- โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
- โครงการศึกษาดูงาน
- กิจกรรมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
- โครงการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ทางไกล
ตัวบ่งชี้ที่ 20.3 ผู้บริหารมีความสามารถเป็นผู้นำทางวิชาการ
- โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ
- โครงผลิต/จัดหาสื่อการเรียนการสอน
- โครงการ ICT
- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 20.4 ผู้บริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิผลและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในการบริหาร
- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
- การประเมินความพึงพอใจ

มาตรฐานที่ 25 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนละท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 25.1 สถานศึกษามีหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านหลักสูตร/การผลิตสื่อ
- โครงการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
- แผนพัฒนาหลักสูตร
- โครงการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 25.2 สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้
- งานสำรวจแหล่งการเรียนรู้
- สำรวจสภาพ/ความต้องการการใช้สื่อ
- งานจัดทำงบประมาณการพัฒนาสื่อ
- งานจัดทำทะเบียนสื่อ
- งานจัดทำระบบยืม-ส่งสื่อ
- พัฒนาบุคลากรในการผลิตสื่อ
- โครงการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ทางไกล
ด้านครู
มาตรฐานที่ 22 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีระสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 22.1 ครูมีเป้าหมายของการจัดการศึกษาและเป้าหมายของหลักสูตร
- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านหลักสูตรและเทคนิควิธีสอน
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ที่ 22.2 ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตร และจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านหลักสูตรและเทคนิควิธีสอน
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ที่ 22.3 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มสาระภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4
- โครงการศึกษานอกสถานศึกษา
- กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม
- โครงการนิเทศภายใน
- โครงการวิจัยในชั้นเรียน
- กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการวัดประเมินผลการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 22.4 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4
- โครงการศึกษานอกสถานศึกษา
- กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม
- โครงการนิเทศภายใน
- โครงการวิจัยในชั้นเรียน
- กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการวัดประเมินผลการเรียนรู้


ตัวบ่งชี้ที่ 22.5 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4
- โครงการศึกษานอกสถานศึกษา
- กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม
- โครงการนิเทศภายใน
- โครงการวิจัยในชั้นเรียน
- กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการวัดประเมินผลการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 22.6 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3
และช่วงชั้นที่ 4
- โครงการศึกษานอกสถานศึกษา
- กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม
- โครงการนิเทศภายใน
- โครงการวิจัยในชั้นเรียน
- กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการวัดประเมินผลการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 22.7 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3
และช่วงชั้นที่ 4
- โครงการศึกษานอกสถานศึกษา
- กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม
- โครงการนิเทศภายใน
- โครงการวิจัยในชั้นเรียน
- กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการวัดประเมินผลการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 22.8 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มสาระ ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4
- โครงการศึกษานอกสถานศึกษา
- กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม
- โครงการนิเทศภายใน
- โครงการวิจัยในชั้นเรียน
- กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการวัดประเมินผลการเรียนรู้


ตัวบ่งชี้ที่ 22.9 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มสาระ การงานและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3
และช่วงชั้นที่ 4
- โครงการศึกษานอกสถานศึกษา
- กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม
- โครงการนิเทศภายใน
- โครงการวิจัยในชั้นเรียน
- กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการวัดประเมินผลการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 22.10 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มสาระ ต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4
- โครงการศึกษานอกสถานศึกษา
- กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม
- โครงการนิเทศภายใน
- โครงการวิจัยในชั้นเรียน
- กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการวัดประเมินผลการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 22.11 ครูสามารถประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงและถอิงพัฒนาการของผู้เรียน มีการประเมินเพื่อวินิจฉัยจุดเด่นจุดด้อย การประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน
- โครงการศึกษานอกสถานศึกษา
- กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม
- โครงการนิเทศภายใน
- โครงการวิจัยในชั้นเรียน
- กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการวัดประเมินผลการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 22.12 ครูนำผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับการเรียนและเปลี่ยนการ
สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- โครงการศึกษานอกสถานศึกษา
- กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม
- โครงการนิเทศภายใน
- โครงการวิจัยในชั้นเรียน
- กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการวัดประเมินผลการเรียนรู้


มาตรฐานที่ 24 ครูมีวุฒิ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ
ตัวบ่งชี้ที่ 24.1 ครูที่จบปริญญาตรีขึ้นไป
- โครงการพัฒนาบุคลากร
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 24.2 ครูที่สอนตรงตามวิชาเอก/โท หรือความถนัด
- โครงการพัฒนาบุคลากร
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 24.3 ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนตามที่คุรุสภากำหนด
- โครงการพัฒนาบุคลากร
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 24.4 สถานศึกษามีจำนวนครูตามเกณฑ์ภาระงานสอน
- โครงการพัฒนาบุคลากร
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 24.5 สถานศึกษามีจำนวนครูตามเกณฑ์
- โครงการพัฒนาบุคลากร
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

ข้อสอบคณิต

ข้อสอบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
ชื่อ........................................................................เลขที่......................
คำชี้แจง ข้อสอบมี 20 ข้อ 20 คะแนน ให้เติมเฉพาะคำตอบลงในข้อสอบ
........................................................................................
1. จงเขียนเป็นตัวเลข “ หนึ่งล้านเอ็ด”
ตอบ...............................................................
2. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนของ 2,584,300 คือ
ตอบ...............................................................
3. 567 × ( 25 × 4 ) = ð
ตอบ...............................................................
4. 50,000 ÷ 1,000 = ð
ตอบ...............................................................
5. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8+ 9 + 10 = ð
ตอบ...............................................................
6. 33,333 - 24,444 = ð
ตอบ...............................................................
7. จงหาคำตอบของสมการ ก + 8 = 25
ตอบ...............................................................
8. จงหาคำตอบของสมการ ข ÷ 20 = 50
ตอบ...............................................................
9. จงหาคำตอบของสมการ 25 × ก = 125
ตอบ...............................................................
10. จงแยกตัวประกอบของ 56
ตอบ...............................................................
11. จำนวนเฉพาะตั้งแต่ 91 - 100 มีกี่ตัว อะไรบ้าง
ตอบ...............................................................
12. ค.ร.น. ของ 5 10 คือ
ตอบ...............................................................
13. ห. ร.ม. ของ 5 10 คือ
ตอบ...............................................................
14. เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นขนานคู่หนึ่ง ทำให้มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันมีขนาดกี่องศา
ตอบ...............................................................
15. + = ð
ตอบ...............................................................
16. + = ð
17. + = ð
ตอบ...............................................................
18. - = ð
ตอบ...............................................................
19. × = ð
ตอบ...............................................................
20. ÷ = ð
ตอบ...............................................................แบบรายงานผลการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าช้างคล้อง
28 กันยายน 2552

ที่

ชื่อ - สกุล

โรงเรียน
คิดเลข
เร็ว
ความ
เข้าใจ
คิด
คำนวณ
โจทย์
ปัญหา
รวม
คะแนนลงชื่อ........................................................กรรมการ
(........................................................)

ลงชื่อ..................................................กรรมการ ลงชื่อ...................................................กรรมการ
(........................................................) (........................................................)